WYBIERZ SWÓJ KLUB

Dlaczego mamy być Twoim klubem?

TENFitness & spa to nowa siłownia z wykwalifikowaną kadra, instruktorami fitness oraz trenerami personalnymi. Nasze hasła przewodnie to: SIŁA , ENERGIA, RÓWNOWAGA, PASJA ZDECYDOWANIE.

Do Państwa dyspozycji posiadamy 5 stref:
Strefa Fitness
Znajdziesz w niej wszystko czego potrzeba do ćwiczenia oraz relaksu. Duża przestrzeń pozwala każdemu z klubowiczów na swobodne korzystanie z każdej formy ćwiczeń. Sala została wyposażona w profesjonalny i bezpieczny dla zdrowia sprzęt: stepy, sztangi fitness, maty, hantle gumy oporowe oraz piłki.

Strefa Cardio
Strefa wyposażona jest w maszyny takie jak bieżnie, orbitreki, steppery, rowerki pionowe, poziome i spiningowe. Strefa ta wykorzystytwana jest do treningu aerobowego – tlenowego.

Strefa pół wolnych ciężarów
Strefa dla osób, które nie opanowały do końca podstawowych wzorców ruchwych. Maszyny izotoniczne oraz maszyny typu hammer świetnie sprawdzą się dla początkujących adeptów jak i również dla stałych bywalców siłowni.

Strefa wolnych ciężarów
W strefie wolnych ciężarów posiadamy zestawy obciążeń przeznaczonych do wszechstronnego treningu poszczególnych partii mięśniowych. Szeroka gama sprzętu zadowoli każdego, zarówno kobiety jak i mężczyzn. W strefie znajdują się m.in: ławeczki różnego typu, hantle, sztangi, gryfy oraz wielostanowiskowa brama z wyciągami.

Strefa Cross
Strefa jest przeznaczona do treningu ogólnorozwojowego – samodzielnego lub grupowego. Wykorzystanie sprzętu jak kettlebells, gumy, bosu, trx, piłki, worek bokserski czy powerbags pozwala na trening w najbardziej naturalnych płaszczyznach. Trening funkcjonalny jest świetną opcją dla ludzi ceniących sobie trening całego ciała wykonując zestawy ćwiczeń wielostawowych angażując w ten sposób wszystkie partie mięśniowe.

Klienci będą mogli liczyć na indywidualną opiekę trenera oraz porady związane z żywieniem oraz treningiem siłowym. Zapraszamy do najlepszej siłowni w Zambrowie! Tenfitness & spa.

Zadaj sobie jedno pytanie…
Kim jesteś?
#whoareyou

REGULAMIN KLUBU 
 1. Klub TEN FITNESS & SPA świadczy na rzecz Członka Klubu usługi polegające na zapewnieniu Członkowi Klubu dostępu do siłowni, strefy SPA oraz zajęć fitness oferowanych w Klubach TEN FITNESS & SPA.
 2. Wstęp do Klubu umożliwia weryfikacja mapy linii papilarnych poprzez przyłożenie przez Klienta palca do czytnika umieszczonego przy recepcji Klubu Fitness. W przypadku korzystania ze zbliżeniowej karty klubowej, Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość przy każdym wejściu na siłownię.
 3. Klient może korzystać z usług oferowanych w Klubach Fitness na podstawie umowy o świadczenie usług fitness zawartej z Operatorem, z zastrzeżeniem wariantu karnetu (abonamentu do korzystania z usług fitness oferowanych w Klubie Fitness – dalej „Karnet”) wybranego przez Klienta, albo na podstawie honorowanej przez Operatora karty partnera (dalej „Partner”), będącego jednym z podmiotów, z którym Operator zawarł stosowne Operator w prowadzonych przez siebie Klubach Fitness honoruje następujące karty: 1) Fit Profit, których operatorem jest VanityStyle sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000293511, NIP: 7010098352, REGON: 141185131, kapitał zakładowy w wysokości 62 500,00 zł; 2) OK system, których operatorem jest OK System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000402558, NIP: 5252354272, REGON: 140428695, kapitał zakładowy w wysokości 6 068 072,00 (opłacony w całości); 3) Multi Sport, których operatorem jest Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, REGON: 750721670, kapitał zakładowy w wysokości 2 858 842,00 zł (opłacony w całości). Niezależnie od postanowień zdań poprzedzających, Operator zastrzega, że w przyszłości może on honorować w prowadzonych siebie Klubach Fitness również karty innych Partnerów niż wyżej wymienieni.
 4. Zakres, w jakim Klient może korzystać z usług oferowanych w Klubach Fitness, określa odpowiednio wariant Karnetu wybranego przez Klienta albo honorowane przez Operatora warunki umowy zawartej przez Klienta z Partnerem.
 5. Umowa uznawana jest za zawartą i w pełni wiążącą z chwilą złożenia przez obie strony podpisów na oświadczeniu Członka Klubu, o zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu.
 6. Członek Klubu nie ma obowiązku podawania Operatorowi swojego adresu zamieszkania i danych teleadresowych, jednak w przypadku nie podania tych danych, Operator jest zobowiązany potwierdzić tożsamość Członka Klubu dowodem osobistym lub paszportem podczas każdego wejścia na siłownię.
 7. Przed zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Operator ma prawo żądać od Członka Klubu okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszportu), potwierdzającego wskazane przez Członka Klubu dane osobowe, wymagane w Formularzu Rejestracyjnym. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku podania Operatorowi niezgodnych z prawdą danych osobowych. Zasady opisane w zdaniach poprzedzających odnoszą się również odpowiednio do przedstawiciela ustawowego Członka
 8. Po zawarciu Umowy Operator z czytuje odcisk linii papilarnych Członka Klubu (na co Członek Klubu wyraża zgodę) w celu umożliwienia automatycznej weryfikacji tożsamości oraz ułatwienia korzystania z usług oferowanych przez Klub.
 9. Odcisk linii papilarnych jest ważny w czasie obowiązywania Umowy. Członek Klubu zobowiązany jest przy każdym wejściu do skanowania swoich linii papilarnych za pomocą czytnika umieszczonego przy wejściu do Klubów Fitness, przed skorzystaniem z oferowanych w nim usług
 10. Fakt braku możliwości wejścia do Klubu po zeskanowaniu linii papilarnych Członek Klubu zobowiązany jest zgłosić Operatorowi chęć możliwości zakupu karty klubowej, która umożliwi mu korzystanie z usług Operatora po dokonaniu opłaty w wysokości 20 zł (słownie: dwudziestu złotych, 00/100) za jej
 11. Odcisk linii papilarnych/karta klubowicza przypisane są do jednego Członka Klubu i tylko on może się nimi posługiwać. Obowiązuje zakaz udostępniania karty klubowicza osobom trzecim. W przypadku udostępnienia karty klubowicza osobom trzecim, bądź posłużenia się czyjąś tożsamością w celu nieuprawnionego wejścia do klubu TEN FITNESS & SPA nałożona zostanie kara w wysokości 500 zł.
 12. Aktualny cennik usług oferowanych przez Operatora dostępny jest w Klubach Fitness i na stronie
 13. Zmiana cennika usług obowiązującego w klubie TEN FITNESS & SPA odbywać się będzie poprzez obwieszczenie.
 14. Przekroczenie czasu przebywania w klubie po godzinie obowiązywania karnetu – 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 15. Opłata aktywacyjna wynosi 39 zł. W przypadku nieobecności Członka Klubu w Klubie Fitness dłuższej niż 6 miesięcy opłata zostanie naliczona ponownie.
 16. Opłaty cykliczne za dostęp do usług oferowanych w Klubach Fitness należne są i płatne z poszczególne okresy rozliczeniowe. Okres rozliczeniowy w Umowie jest 28
 17. W przypadku wybrania przez Członka Klubu jako formy płatności cyklicznego obciążenia karty, Członek Klubu zobowiązany do podania prawidłowego numeru, daty ważności oraz kodu CVC karty oraz swojego imienia i nazwiska (danych właściciela) w stosownym formularzu zgody na obciążenie karty, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Usług. Podpisanie przez Członka Klubu formularza zgody na obciążenie karty uprawnia Operatora do obciążeń rachunku karty Członka Klubu opłatami wynikającymi z Umowy. Opłaty wynikające z Umowy autoryzowane są przez Dostawcę płatności.
 18. Zgoda, o której mowa powyżej, może zostać w każdym momencie cofnięta przez Członka Klubu poprzez złożenia stosownej dyspozycji Dyspozycję cofnięcia zgody na inicjowanie obciążeń rachunku karty Członek Klubu może złożyć, składając Operatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub na adres e-mail, przy czym w tym przypadku dyspozycja powinna zostać złożona z adresu e-mail podanego przez Członka Klubu w Formularzu Rejestracyjnym oraz zawierać numer karty płatniczej lub numer telefonu Członka Klubu.
 19. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 20. Umowa zawarta na czas nieokreślony (Karnet OPEN GYM) może zostać wypowiedziana przez Stronę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu
 21. Umowa zawarta na czas określony (Karnet OPEN GYM 12 m-cy) nie może zostać wypowiedziana przez Stronę przed upływem okresu na jaki została zawarta bez ważnego
 22. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony (Karnet OPEN GYM 12 m-cy), Strona wypowiadająca Umowę zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 50% wartości wszystkich opłat za okresy rozliczeniowe, przez które miałaby obowiązywać Umowa, gdyby nie została wypowiedziana przez tę stronę.
 23. Członek Klubu zobowiązany jest zawiadomić Operatora o każdej zmianie jego danych teleadresowych, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję, która została wysłana na ostatni znany Operatorowi adres lub kontakt teleadresowy podany przez Członka Klubu jako właściwy do doręczeń. W razie wątpliwości, za właściwy do doręczeń uważa adres zamieszkania podany przez Członka Klubu w Formularzu Rejestracyjnym.
 24. Operator ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia danego Klubu Fitness w celu przeprowadzenia w nim prac konserwacyjnych, remontów lub innych koniecznych działań.
 25. Bez względu na podstawę uprawnienia do korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness, Klient, przebywając na terenie Klubu Fitness, zobowiązany jest stosować się bezwzględnie do postanowień niniejszego Regulaminu Klubu oraz pozostałych regulaminów i instrukcji obsługi sprzętu treningowego i wyposażenia, znajdujących się na trenie Klubu Fitness.
 26. W Klubie Fitness zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, posiadanie i spożywania alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów, środków uspokajających, narkotyków i substancji odurzających, a także pozostawanie pod wpływem któregokolwiek z wyżej wymienionych środków.
 27. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu Fitness przedmiotów
 28. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm i obyczajów podczas korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z usług innym Klientom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu Fitness słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Zabronione jest także zachowanie uwłaczające godności innych osób przebywających na terenie Klubu Fitness, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji, w szczególności z uwagi na rasę, religię lub płeć.
 29. Klient zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz kabiny
 30. Klient zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu Fitness zmiennego, krytego obuwia sportowego, różnego od tego w którym przyszedł do Klubu Fitness.
 31. Klient zobowiązany jest do opuszczenia Klubu Fitness zgodnie z obowiązującym go karnetem, w przypadku karnetów bez ograniczeń czasowych – najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.
 32. Klient przystępując do wykonywania ćwiczeń, mimo przeciwwskazań zdrowotnych, czyni to na własną odpowiedzialność.
 33. Personel Klubu Fitness nie posiada wykształcenia W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, powinien zasięgnąć porady medycznej u specjalisty.
 34. Klient zobowiązany jest do niewnoszenia na teren Klubu Fitness rzeczy wartościowych (w szczególności pieniędzy, biżuterii, dokumentów oraz sprzętu elektronicznego). Za rzeczy wartościowe, wniesione na teren klubu Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 35. Klient przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu Fitness, poza obszarem toalet i pomieszczeń prysznicowych, zainstalowany jest system monitoringu System ten zarządzany jest przez Operatora. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Klubu Fitness, w tym między innymi do ustalania okoliczności ewentualnych wypadków, kradzieży lub innych naruszeń prawa lub umów, na podstawie których Klient korzysta z usługi. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym do tego ustawowo podmiotom (np. Policji, prokuratorowi czy sądowi). Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek i w tym celu zgłasza odpowiednie żądanie.
 36. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie pomieszczeń, a także utratę lub uszkodzenie urządzeń lub sprzętu, znajdujących się w Klubie Fitness, oddanych mu do dyspozycji przez
 37. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie Klubu Fitness bez wiedzy i zgody
 38. Klient uprawniony jest do korzystania z Klubu Fitness wyłącznie w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Zabronione jest świadczenie na terenie Klubu Fitness jakichkolwiek usług (w szczególności treningów personalnych) lub prowadzenie innej działalności komercyjnej przez osoby, które nie zawarły z Operatorem stosownej umowy w tym zakresie. Nieprzestrzeganie przez Klienta warunków, o których mowa w zadaniu poprzedzającym, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu Klubu i może stanowić podstawą do rozwiązania umowy zawartej z Operatorem w trybie natychmiastowym z winy
 39. Operator zapewnia Klientowi możliwość pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonych do tego celu, zamykanych szafkach w szatni Klubu
 40. Klient zobowiązany jest, po zakończeniu korzystania z usług oferowanych w Klubie Fitness w danym dniu, opróżnić szafkę w szatni z przechowywanych tam rzeczy. W przypadku, gdy po zamknięciu Klubu Fitness w danym dniu w szafkach w szatni zostaną znalezione jakiekolwiek rzeczy, Klient będzie mógł je odebrać w terminie 5 dni od dnia ich zdeponowania. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rzeczy nieodebrane przez Klienta mogą zostać uznane z porzucone w rozumieniu 180 Kodeksu cywilnego, a Operator postępował będzie z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.).
 41. Wstęp do pomieszczeń treningowych w Klubie Fitness z plecakiem, torbą lub innym bagażem podręcznym jest
 42. Uczniowie i dzieci poniżej 14 roku życia mogą przebywać na terenie klubu TEN FITNESS & SPA wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Rodzic wchodzący z dzieckiem na teren siłowni bierze na siebie odpowiedzialność za dziecko.
 43. Karnet uczniowski mogą wykupić jedynie uczniowie szkoły średniej (dziennej) do 21 roku życia z ważną legitymacją.
 44. Każde naruszenie niniejszego regulaminu wiąże się z nałożeniem na Członka Klubu kary w wysokości 100 zł za każdy przypadek naruszenia oraz może skutkować zerwaniem umowy z winy Członka Klubu.

Dołącz do TEN

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.